Map Item Placement — Template

Reload page to reset placement

Weapons
SG GL RL LG RG PG BFG NG CG PML GH
Ammunition
BU SH GR RO LI SL CE BA NA CB PM
Holdable items
MK PT IV KA SK GK
Health
50H 25H 5H MH
Armor
RA YA GA SA
Powerups
QD REG HAS BS INV FL D S A G
Top view
„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain